Biohacking & Holistyczne Zdrowie Kobiet

by Martyna Krzesińska

Regulamin sklepu internetowego odżywionadusza.pl

§1. Definicje

 1. Cena – widoczna w Sklepie Internetowym cena Produktu zawierająca wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.odzywionadusza.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.odzywionadusza.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, cyfrowy lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.odzywionadusza.pl.
 9. Usługodawca – Martyna Krzesińska ul. Cicha 15a, 88-100 Inowrocław, NIP: 5562765348, REGON: 365447617.
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy działający pod adresem www.odzywionadusza.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego www.odzywionadusza.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

§3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep Internetowy www.odzywionadusza.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
 4. Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Produktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym, zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowi przysługuje prawo:
  • przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany Umowy Sprzedaży albo
  • odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

§4. Złożenie zamówienia

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia przez EasyCart (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,
  • pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§5. Sposoby płatności

 1. Obsługę procesu zamówienia Produktu, w tym obsługę płatności za Produkty oraz realizację obowiązków, o których mowa w § 3 i § 4 powyżej Usługodawca powierzył podmiotowi prowadzącemu serwis EasyCart dostępny pod adresem easycart.pl. Podmiot prowadzący EasyCart działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz usługodawcy.
 2. Usługodawca umożliwia opłacenie Zamówienia za pośrednictwem metod płatności dostępnych w EasyCart.
 3. Po skompletowaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu jego realizacji, w tym opłacenia, po kliknięciu w odpowiedni przycisk, Klient zostanie przekierowany na odpowiednią podstronę EasyCart.
 4. W celu skorzystania z wszystkich funkcji EasyCart, w tym nabywania Produktów od Usługodawcy za pośrednictwem EasyCart, Użytkownik musi zarejestrować się w EasyCart, tj. założyć Konto i postępować zgodnie z regulaminem EasyCart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.
 6. Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero po zapłaceniu Ceny.

§6. Zasady świadczenia usług dietetycznych

 1. Od momentu dokonania zakupu, Klient ma 30 dni kalendarzowych na umówienie się na Konsultację Wstępną. 
 2. Usługa Elektroniczna świadczona jest on-line przez platformę Zoom oraz mailowo.
 3. Do wzięcia udziału w konsultacjach niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: posiadanie przeglądarki Chrome, Safari, Opera lub Firefox w zaktualizowanej wersji, połączenie z Internetem, posiadanie sprawnego mikrofonu oraz kamerki internetowej.
 4. W celu korzystania z Usług online Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu albo do telefonu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwie działający sprzętu lub oprogramowanie Klienta, uniemożliwiający mu właściwy odbiór Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep Internetowy po dokonaniu zakupu przez Klienta poprzez stronę internetową www.odzywionadusza.pl za pośrednictwem EeasyCart. Szczegóły dotyczące zawarcia Umowy sprzedaży, złożenia zamówienia oraz sposobu płatności zostały szczegółowo opisane w § 3, 4, 5.
 6. Klient po zapłaceniu Ceny otrzymuje maila z powitalnym wideo, które zawiera prośbę o podpisanie formularza – w formularzu Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Po przesłaniu formularza Klient akceptuje reguły współpracy z Usługodawcą. Akceptacja reguł współpracy jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia Usługi elektronicznej. Następnie Klient otrzymuje maila z prośbą o wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz wywiadu medycznego. Ich wypełnienie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia Usługi elektronicznej.
 7. Klient po wypełnieniu kwestionariusza osobowego oraz wywiadu medycznego i ich przesłaniu Usługodawcy otrzymuje maila z kalendarzem i możliwością wyboru dnia oraz godziny konsultacji.
 8. Usługodawca potrzebuje 3 dni roboczych na przeanalizowanie odpowiedzi znajdujących się w kwestionariuszu osobowym oraz wywiadzie medycznym. Konsultacja może odbyć się po 3 dniach od przesłania do Usługodawcy wypełnionego kwestionariusza osobowego oraz wypełnionego wywiadu medycznego.
 9. Konsultacje są prowadzone online przez platformę Zoom. Link do konsultacji Klient otrzymuje mailem potwierdzającym umówione spotkanie. Aby konsultacja odbyła się, Klient musi wejść o określonym czasie w przesłany link.
 10. W czasie pierwszej konsultacji Usługodawca zapoznaje się z Klientem, bada potrzeby Klienta oraz zleca wykonanie odpowiednich badań.
 11. Wyniki badań laboratoryjnych są podstawą do uściślenia spersonalizowanych zaleceń żywieniowych i suplementacyjnych.
 12. Czas trwania konsultacji pojedynczej oraz pierwszych wizyt zakupionych w ramach pakietu trwa do jednej godziny. Kolejne konsultacje w ramach pakietów trwają również do jednej godziny.
 13. Konsultacje odbywają się zgodnie z wskazanym kalendarzem: w poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, we wtorek w godzinach od 11:00 – 18:00, w środę w godzinach od 11:00 – 17:00, w czwartek w godzinach od 11:00 – 17:00, w piątek w godzinach od 9:00-15:00.
 14. Klient ma prawo do jednokrotnego przełożenia terminu umówionej konsultacji, nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem. Ponowne przełożenie nie jest możliwe, a anulowanie spotkania na krócej niż dzień przed umówionym terminem skutkuje pobraniem pełnej Ceny za konsultację.
 15. Usługa świadczona jest wyłącznie na rzecz osób pełnoletnich.
 16. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na wybrany pakiet zgodnie z okresem i Ceną wskazaną w cenniku.
 17. Świadczone Usługi elektroniczne są odpłatne zgodnie z cenami podanymi w cenniku Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej www.odzywionadusza.pl.
 18. Jeśli Klient zakupił konsultację pojedynczą, jednak zdecydował się zmienić trwale swoje nawyki i poprawić swoje zdrowie, ma możliwość w ciągu 5 dniu od konsultacji pojedynczej dopłaty do wybranego pakietu. Wówczas od wartości pakietu zostanie odjęta kwota konsultacji pojedynczej. Do dopłaty pozostanie różnica w Cenie.
 19. Wraz z rozpoczęciem wykonania Usługi elektronicznej, Klient otrzymuje od Usługodawcy następujące materiały:
 • spersonalizowany Holistyczny Poradnik Odżywiania;
 • indywidualne zalecenia w zakresie odżywiania, lifestylu i suplementacji;
Klient, który zdecydował się zakupić Usługę elektroniczną w postaci pakietu, dodatkowo otrzymuje od Usługodawcy następujące materiały:
 • Jak zacząć jeść więcej warzyw? – 3 sposoby na wzbogacenie swojego menu;
 • Super Shake w 6 krokach;
 • Jak stworzyć idealny posiłek? – Przewodnik w 5 krokach;
 • Zestaw materiałów “Dobrostan” – Dziennik poranny, Dziennik wieczorny, Lista to-do, Tracker nawyków, Skan ciała, Tygodniowy check-in;
 • Potęga snu – dlaczego jest tak ważny i jak mieć go więcej?
 • Jak efektywnie przygotować posiłki?;
 • Twój przewodnik po napojach;
 1. Warunkiem korzystania z Usługi elektronicznej jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Akceptując Regulamin Klient:
  • wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie na jego rzecz Usługi elektronicznej;
  • oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zataił informacji, co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;
  • przyjmuje do wiadomości, że przygotowane dla niego zalecenia żywieniowe opierają się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Klienta zamierzonych efektów;
  • oświadcza, że nie będzie dokonywał samodzielnych zmian w indywidualnie ułożonych dla niego zaleceniach żywieniowych;
  • oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał indywidualnie przygotowanych dla niego zaleceń żywieniowych, ani innych materiałów będących własnością Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:
  • przygotowanie wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
  • ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta;
  • ma uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności Klienta.

Wówczas Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania zaleceń żywieniowych jak również dokona zwrotu wpłaty, jeżeli taką Klient dokonał.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania zaleceń żywieniowych, jak i innych zaleceń Usługodawcy.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się, bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, jak również zatajenie informacji na temat stanu zdrowia lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć na efekt świadczonej Usługi elektronicznej, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Klienta, a w wyjątkowych przypadkach nawet zagrażać jego życiu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonaną usługę elektroniczną udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, bądź zatajenia informacji mających istotne znaczenie dla świadczenia usługi elektronicznej.
 4. Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługa nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Klientowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.
 5. Klient jest zobowiązany do bezpośredniej współpracy z lekarzem przed, w trakcie i po konsultacji dotyczącej odżywianie i/lub sprawności. Żadne podane przez Usługodawcę zalecenia/informacje nie mogą stosowane bez uprzedniej zgody lekarza. Jeśli Klient zdecyduje się wykorzystywać zalecenia/informacje bez takiej zgody, przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoją decyzję.

 §8. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usługi dietetycznych jest Usługodawca, który wdrożył niezbędne środki w celu ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli usunięcie nie narusza innych przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych dla świadczenia usług dietetycznych oraz informacji o stanie zdrowia Klienta skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klienta przez Usługodawcę jest zawarta w Polityce Prywatności.

§9. Reklamacja produktu 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta określa ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 2. Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: martyna@odzywionadusza.pl albo pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Zgłoszenie reklamacyjne stanowi Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny, do niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
 3. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy, do Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał na adres martyna@odzywionadusza.pl lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 9. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy punkt nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.
 10. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 6 Regulaminu,
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 11. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§11. Rodzaj i zakresu usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  • założenie konta / profilu klienta.
  • newsletter
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

§12. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na założeniu konta / profilu klienta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji konta / profilu klienta
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłce newslettera zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z usługi newsletter przez Usługobiorcę
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  • powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, w szczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym;

§13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: martyna@odzywionadusza.pl lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 4. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§14. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.